Search
Main Menu
 รายละเอียด
การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

            ทำไมต้องมีการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

            จะได้สิทธิประโยชน์ตาม  FTA  สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่อยู่ในความตกลง  จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี  คือสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศนั้น ๆ  จะเสียภาษีในอัตราที่ถูกกว่าหากนำเข้าจากประเทศอื่น จึงทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจึงต้องมีการขอใบรับรอง  แหล่งกำเนิดสินค้าว่ามาจากประเทศไทย  มีการผลิตส่วนใหญ่ในประเทศไทยโดยจะต้องมีการติดต่อ ขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด  สินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศขั้นตอนหลัก  ต้องมีการตรวจสอบต้นทุนก่อน  จึงจะยื่น  ขอหนังสือรับรองได้

 

            ขั้นตอนการตรวจสอบต้นทุนการผลิตจะต้องดำเนินการอย่างไร

            กรมการค้าต่างประเทศ  ได้กำหนดแนวทาง  ปฏิบัติในการตรวจ/รับรองคุณสมบัติทางด้าน  แหล่งกำเนิดสินค้าก่อนขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า  (From FTA) ภายใต้ FTA ดังนี้

1. ผู้ส่งออกจัดทำคำขอให้ตรวจ/รับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้า  พร้อมคำรับรองและรายละเอียดต้นทุนการผลิตสินค้า  ตามแบบที่กรมฯ  กำหนด  พร้อมแนบเอกสารสำคัญบางรายการ

2. ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของแหล่งกำเนิดสินค้า  ก่อนการขอหนังสือรับรองฯ  โดยยื่นได้ที่  สำนักปกป้องการแอบอ้างสิทธิ

3. ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบประมาณ  1  วันทำการ

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาข้อมูลตามคำขอฯ  และคำรับรองของผู้ส่งออกแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีการผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้าตาม  ความตกลงฯ  จะแจ้งผลการพิจารณาลงในคำขอฯ  และจัดทำคู่ฉบับให้ผู้ส่งออกใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

 

การยื่นรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าภายใต้ความตกลง  FTA  จะต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

2. สำเนาทะเบียบภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

4. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับโรงงาน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. คำรับรองและรายละเอียดต้นทุนการผลิต

7. สำเนาแบบคำขอให้ตรวจ/รับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้าที่ผ่านการรับรองแล้วพร้อมเอกสารการซื้อ – ขายสินค้า  หรือการอนุญาตให้ส่งออกสินค้านั้นจากผู้ผลิต

 

ขั้นตอนการขอ   Form FTA จะต้องดำเนินการอย่างไร

1. ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าสินค้าที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

2. ขอรับรองแบบคำขอให้ตรวจ/รับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าและยื่นที่สำนักปกป้องการแอบอ้างสิทธิ  การค้าระหว่างประเทศ

3. ซื้อหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า  Form  FTA  ที่สำนักบริการการค้าระหว่างประเทศ

4. ยื่นแบบ  Form  FTA   พร้อมเอกสาร  ดังนี้

1. ใบกำกับสินค้า  (Commercial  Invoice)

2. ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้า  (Bill  of  Ladding – B/L)  หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air  Waybill)  หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่น ๆ  ต้นฉบับหรือสำเนา

3. สำเนาแบบคำขอให้ตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้า

 

การยื่นขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

สามารถยื่นได้กี่วิธี

 

1.      Manual

ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2.       Internet  หรือ  EDI

1)      ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไปหรือสิ่งทอ

2)      ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้ระบบ  EDI  ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ  และส่งข้อมูลทาง  Internet

3)      ชำระเงินที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศและรับแบบคำร้องฯ

4)      ยื่นเอกสารประกอบตามที่กรมฯ  กำหนดภายใน  5  วัน

หมายเหตุ  :  ผู้ส่งออกสินค้าตามพิกัดอัตราศุลลากรตอนที่ 25-97 ต้องขอตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าก่อนออกหนังสือรับรอง

 

            ติดต่อ  :

            -กรมการค้าต่างประเทศ  จังหวัดนนทบุรี

                        *Call  Center  โทร.1385

                        *www.dft.moc.go.th

            -สำนักงานบริการฯสาขา

                        *ท่าเรือคลองเตย  โทร.02-240-2232  โทรสาร.02-240-2232

                        *สนามบินดอนเมือง  โทร.02-504-2713-4  โทรสาร.02-504-2713

                        *ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  โทร.02-512-0123  ต่อ  817-81

            -สำนักงานการค้าในภูมิภาค  6  แห่ง  ได้แก่

                        *เชียงใหม่  โทร.053-274671-2

                        *หาดใหญ่  โทร.074-252501-2

                        *ชลบุรี  โทร.098-341143-4

                        *สระแก้ว  โทร.037-425062-3

                        *หนองคาย  โทร.042-413373-5


Written By:  admin
Date Posted:  18/9/2551
Number of Views:  32426

Return