Search
Main Menu
 รายละเอียด
หาตลาด ศึกษากฎระเบียบ และสิทธิพิเศษด้านภาษี

            จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทำบัตรผ่านพิธีศุลกากรแล้วก็มาถึงตัวพระเอกของเราก็คือสินค้าที่จะทำการค้าขาย  ส่งออกก่อนอื่นท่านจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงสินค้านั้นว่าถูกจัดไว้อยู่ในหมวดหมู่สินค้าประเภทใด  ซึ่งแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆได้  3  หมวด  คือ

- หมวดสินค้าทั่วไป

- หมวดสินค้าควบคุม

- หมวดสินค้ามาตรฐาน

 

หมวดสินค้าควบคุม  ท่านจะต้องแจ้งและยื่นความจำนงและขออนุญาตจดทะเบียน  หรือ

ขอโควต้าตามประกาศของกรมการค้าระหว่างประเทศก่อน

 

หมวดสินค้ามาตรฐาน  จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน  11  ชนิด  ได้แก่  ข้าวโพด  ผลิตภัณฑ์  มันสำปะหลัง  ปลาป่น  ข้าวหอมมะลิไทย  เป็นต้น  ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า  กรมการค้าต่างประเทศ

 

นอกจากนั้นยังต้องศึกษาถึงตัวสินค้า  ที่จะส่งออกไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น  ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน  อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่  ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อกำหนดออกไปด้วยเช่น  ลำไย  เป็นผลไม้  1  ใน  5  ที่มีการลงนามไว้กับประเทศจีนว่า  ต้องปฏิบัติร่วมกัน  ตามข้อตกลง  ดังนี้

- ต้องขึ้นทะเบียนสวน

- ต้องขึ้นทะเบียนโรง  packing  house

- ต้องมีการตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้าง

- ต้องมีการวิเคราะห์สารตกค้างอื่น ๆ

- ต้องมีใบรับรองปลอดภัยศัตรูพืช

- ต้องมีฉลากติดที่ข้างกล่องทุกกล่อง  ฯลฯ

 

            สำหรับสินค้าเกษตร

สามารถสอบถามเรื่องมาตรฐาน  ของบางประเทศได้จากกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรหรือ  มกอช. หรือ ผู้ส่งออกสามารถ  Email ไปติดต่อกับหน่วยงานมาตรฐานของแต่ละประเทศได้โดยตรงโดยสอบถามจากผู้ซื้อหรือฑูตพาณิชย์ ซึ่งขอรายชื่อฑูตพาณิชย์และ e-mail address ได้จากกรมส่งเสริมการส่งออก นอกจากนั้นอาจขอความช่วยเหลือจากฝ่ายการค้าของสถานฑูต ประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยได้

 

สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม

            ตัวอย่างเช่น  ต้องการส่งเตารีดไปอินเดีย  จะต้องทราบว่าถูกมาตรฐานบังคับต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจาก  Bureau of India standard ต้องเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบ และมีการตรวจโรงงาน ระบบควบคุมคุณภาพ เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วถึงจะได้รับใบอนุญาตให้นำเข้า และให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน บนผลิตภัณฑ์ได้

            สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม  สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม  หรือผู้ประกอบการอาจสอบถามทาง  e-mail  ไปยังหน่วยงานมาตรฐานของแต่ละประเทศได้โดยตรง  นอกจากนั้นยังสามารถขอข้อมูลได้จากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศและสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ  ในประเทศไทย

 

            หลังจากศึกษากฎระเบียบของประเทศคู่ค้า  ขั้นตอนสำคัญภายใต้  FTA  คือ  การศึกษาสิทธิพิเศษทางภาษีที่จะได้รับ  หากมีการส่งสินค้าไปยังประเทศที่ไทยไปลงนามทำ  FTA  ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าเราได้รับการลดหย่อนภาษี  หรืออาจมีภาษีที่ต่ำมากหรือไม่มีภาษีได้  ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการส่งสินค้าถูกลง  ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ดีในตลาดต่าง ๆ 

 

วิธีการตรวจสอบคือ เช็คว่าสินค้าของเรานั้นมีพิกัดอะไร  สอบถามได้จากกรมศุลกากรและตรวจสอบว่าได้มีการลดภาษีไปแล้วอย่างไร  ภาษีไปแล้วอย่างไร  ภาษีปัจจุบันเป็นเท่าไร  จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นส่วนประกอบในการขายสินค้าของเราให้ได้ในตลาดต่างประเทศ

 

            หลังจากทราบกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  แล้ว  ขั้นตอนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  การหาตลาด  ข้อมูลสำคัญที่ควรรู้คือ  จำนวนประชากรซึ่งจะเป็นขนาดตลาดของเรา  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ระบบการเงินการธนาคาร  และการเมือง  อัตราการเจริญเติบโตในอนาคต  ช่องทางและลู่ทางการจำหน่าย  เป็นต้น  ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงการต่างประเทศ  หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลในต่างประเทศ  หลังจากได้ตลาดเป้าหมายแล้ว  ก็จะติดต่อลูกค้าได้โดยการขอImporter list หรือรายชื่อผู้นำเข้าในต่างประเทศจากกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อติดต่อกับลูกค้าต่อไป

 

 

ติดต่อ  :  กรมการค้าต่างประเทศ

            Call  Center  1385          www.dft.go.th

            กรมส่งเสริมการส่งออก

            Call  Center  1169          www.depthai.go.th

            กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

            Call  Center  7555          www.dtn.go.th

            กรมวิชาการเกษตร

            โทร.02-579-0151-7         www.doa.go.th

            สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)

            โทร.02-283-1600            www.acfs.go.th

            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.)

            โทร.02-202-3301-4         www.tisi.go.th


Written By:  admin
Date Posted:  18/9/2551
Number of Views:  6465

Return