Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาใหม่”

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาใหม่วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมอโนมา

 

1. อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC: ASEAN Economic Community โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

2. ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจและ NGO” โดยนายอรุณ   เหล่าวัฒนกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

3.การเจรจาเขตการค้าเสรีของอาเซียน

 

4. ความท้าทายของธุรกิจไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดในมุมมองภาคธุรกิจและ NGOs โดย คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

 

5. สิทธิประโยชน์ทางการค้ากับกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN –FTAROO: The New Ball Game 2008 -2010 โดย ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ารองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

6. ความท้าทายใหม่ของธุรกิจไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีล่าสุดในมุมมองของภาคธุรกิจ โดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


Written By:  admin
Date Posted:  29/7/2551
Number of Views:  4953

Return