Search
Main Menu
 รายละเอียด
พาณิชย์เดินหน้าลุยเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-อียู พร้อมรับฟังความคิดเห็น

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาการค้าเสรีของไทยภายใต้การเจรจาอาเซียนกับสหภาพยุโรป(อียู) ซึ่งจะเริ่มเจรจารอบแรกในวันที่ 30 มกราคม นี้ โดยพาณิชย์พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าว

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 นายเกริกไกร  จีระแพทย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติถึงรายละเอียดกรอบการเจรจาของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป   โดยสภานิติบัญญัติได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปของไทยตามที่รัฐบาลเสนอ โดยกรอบที่สภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบนั้นครอบคลุมหัวข้อการเจรจาหลายเรื่อง  เช่น  การลดภาษีสินค้า  การค้าบริการ  การลงทุน  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า  มาตรการสุขอนามัย  อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยาทางการค้า  และความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกทางการค้า  เป็นต้น โดยการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันที่ 30 มกราคม  2551  คาดว่าจะใช้เวลาเจรจาประมาณ 2 3 ปี 

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเสนอกรอบการเจรจาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. นั้น กรมฯได้หารือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานราชการ สมาคมธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ NGOs ตลอดจนชี้แจงกับคณะกรรมาธิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมอโนมา และได้นำข้อคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มร่างกรอบการเจรจา เป็นมิติใหม่ของการเจรจาที่ทุกภาคส่วนของประเทศจะเดินไปพร้อมกัน

ผู้ประกอบการและนักธุรกิจสามารถเสนอความเห็นผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย   สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  เกษตรกร  นักวิชาการ  และประชาชนทั่วไป  สามารถส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงมาที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เลขที่ 44/100  ถนนนนทบุรี 1  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  หรือทางโทรสารหมายเลข  0 2547 5627  หรือทางอีเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 30 เมษายน  2551

นอกจากนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามผลการเจรจาได้จาก website www.thaifta.com  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกำหนดจะประชุมหารือและจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน สหภาพยุโรปเป็นระยะ 

-----------------------------------------

11 มกราคม 2551


Written By:  admin
Date Posted:  15/1/2551
Number of Views:  6047

Return