Search
Main Menu
 รายละเอียด
ติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2550 (ม.ค. – เม.ย.)

ติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA

ปี 2550 (ม.ค. เม.ย.)

สถานการณ์การค้า

         ในปี 2550 (ม.ค. เม.ย.) ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับประเทศคู่เจรจา FTA ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา เปรู บิมสเทค และเอฟตา ดังนี้

มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าเจรจา FTA ปี 2550 (ม.ค. เม.ย.)

                                                                                                                      หน่วย: ล้านบาท

ประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

ดุลการค้า

การค้ารวม

 

2550

(ม.ค.เม.ย.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.เม.ย.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.เม.ย.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.เม.ย.)

 %ป.ป

ออสเตรเลีย

62,671.67

30.98

36,385.72

1.93

26,285.94

-

99,057.39

18.57

นิวซีแลนด์

6,185.94

8.03

3,937.65

20.13

2,248.30

-

10,123.59

12.43

อินเดีย

26,776.86

44.81

22,480.47

28.01

4,296.39

-

49,257.33

36.62

จีน

146,357.88

11.65

170,576.31

11.11

-24,218.44

-

316,934.19

11.36

ญี่ปุ่น

204,911.73

4.28

311,311.00

-4.54

-106,399.27

-

516,222.73

-1.22

สหรัฐฯ

210,370.36

-8.03

101,536.61

-5.92

108,833.75

-

311,906.96

-7.36

เปรู

838.92

24.36

834.22

64.91

4.7

-

1,673.14

41.74

บาห์เรน

957.51

-1.17

1,055.40

-76.13

-97.88

-

2,012.91

-62.66

บิมสเทค

46,473.71

25.49

26,235.48

-38.61

20,238.23

-

72,709.20

-8.85

เอฟตา

17,320.23

16.89

16,294.85

-1.26

1,025.38

-

33,615.08

7.33

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

มิถุนายน 2550


Written By:  admin
Date Posted:  21/6/2550
Number of Views:  5585

Return