Search
Main Menu
 รายละเอียด
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ โดยมีนายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

ถอดความ โดย  :  กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี  วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2550เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : www.moc.go.th    ใน ข่าวความเคลื่อนไหว

นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ว่ารัฐบาล มีนโยบายที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความยั่งยืน และกระจายออกไปสู่ทุกภูมิภาคให้มีความเท่าเทียมกัน และกลไกสำคัญที่จะดำเนินการทางการค้าก็คือ การที่มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยแต่การที่จะทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นได้นั้น  รัฐบาลต้องช่วยในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร การอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิต นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้วโดยการคัดสรรผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีโอกาสเข้าร่วมงานการแสดงสินค้า ไปยังตลาดต่าง ๆ นอกจังหวัด ภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ ในทุกส่วนภูมิภาคของโลก การที่ได้ออกไปสู่โลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นทำให้มีความเข้มแข็งสามารถช่วยตัวเองในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี   เพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงได้ตั้งเป็นนโยบายไว้ เป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค้าขาย แข่งขันได้ เป็นประเทศที่สามารถสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในปัจจุบันไปสู่รูปแบบที่ดีขึ้น และมีการกระจายตลาดมากขึ้น ทั้งนี้การจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการภูมิภาคได้คิดริเริ่มมาหลายเดือนแล้วซึ่ง ณ  ขณะนี้ก็สามารถนำกิจกรรมต่าง ๆ  มาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการ   ผู้ส่งออกทั้งรายย่อย        รายกลางที่เกิดขึ้นให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งตั้งเป้าหมายผู้ประกอบการรายใหม่ไว้ประมาณ 10,000 รายต่อปี ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในขั้นปฐมตั้งไว้ประมาณ 800 รายต่อปี และผู้ประกอบการ ขั้นก้าวหน้าตั้งไว้ประมาณ 400-500 รายต่อปี
            โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขึ้นครั้งแรก โดยรวม 17  จังหวัดภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 วัน และจะดำเนินการให้ครบทุกภาคภายในเดือนมีนาคม 2550 ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์หวังว่าโครงการที่ได้ดำเนินการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกรายใหม่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนประเทศไทยสามารถเป็นประเทศที่มีการค้าขายอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
                                                  ------------------


Written By:  admin
Date Posted:  12/6/2550
Number of Views:  4910

Return