Search
Main Menu
 รายละเอียด
ประเด็นอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

1.  เรื่อง  FTA

1.1 นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามายึดครองกิจการของคนไทย  ทั้งกิจการธนาคาร  SMEs  และทำให้เกษตรกรมีหนี้สินมากขึ้น  โดยเฉพาะการทำ FTA ทำให้ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำลง 30-40% แต่ในนโยบายที่รัฐบาลแถลง ไม่ได้เสนอวิธีการแก้ไข (น.ต.ประสงค์  สุ่นสิริ : ผู้อภิปราย)

          1.2  รัฐบาลชุดที่แล้วไม่รับฟังความเห็น  และไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดีใจที่ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้จะนำเรื่อง  FTA ผ่านสภาก่อน เพราะการทำFTA มีทั้งผู้ได้และผู้เสีย รัฐจะต้องดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมารัฐบาล ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเลย

 (นายอรรคพล  สรสุชาติ : ผู้อภิปราย)

          1.3  การทำข้อตกลงและสนธิสัญญาหลายเรื่อง รวมทั้ง FTA ไม่ได้ผ่านสภา รัฐบาลชุดนี้น่าจะได้นำเสนอสภาเพื่อให้รับทราบด้วย (นางประทุมพร  วัชระเสถียร : ผู้อภิปราย)

          1.4  รัฐบาลไม่ได้เขียนเรื่อง FTA ไว้ในนโยบายที่แถลงต่อสภา แม้ไม่เขียนไว้แต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลคงจะทำ FTA จึงขอให้ถามประชาชนเสมอก่อนเจรจา FTA

2.  ASEAN

                การปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน  เกรงว่าในระหว่างประเทศสมาชิกจะไม่มีเอกภาพและทิศทางที่ชัดเจน  (นายสุรินทร์  พิศสุวรรณ : ผู้อภิปราย)

  

                                      ---------------------

 

ประเด็น          ทำ FTA ทำให้ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำลงร่วม 30-40%  

คำชี้แจง FTA ที่ไทยได้ลงนามแล้ว และมีผลในทางปฏิบัติต่อสินค้าเกษตร (มีการลดภาษีเหลือ 0% แล้ว) คือ

FTA ASEAN – จีน ซึ่งทำให้ผักและผลไม้มีภาษีเหลือ 0% ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 สินค้าที่กล่าวถึงกันมาก ก็คือ กระเทียม ว่าทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

1.       ขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

-          กระเทียมเป็นสินค้าที่ราคาซื้อขายขึ้นลงตามฤดูกาล ไม่ว่าจะทำ FTA หรือไม่ก็ตาม และหลังจากทำ

FTA แล้ว ราคากระเทียมก็มิได้ตกต่ำมากอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ แต่ในช่วงปี 48 และ 49 ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ยังกลับสูงขึ้นด้วยซ้ำไป ดังนี้

                   ปี 46            ปี 47              ปี 48 (..)      ปี 49 (..)          % เพิ่ม

บาท / กก.   27.41           19.40                   21.96                         31.39                       42

-          การที่ราคากระทียมไม่ตกต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหากระเทียมทั้งระบบ โดยได้

จัดสรรเงินเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต โดยลดพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่กระเทียม เช่น พริกหวาน มันฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาเกษตรกรขายได้สูงขึ้น

-          ไทยลดภาษีนำเข้ากระเทียม เฉพาะที่อยู่ภายใต้โควตาเท่านั้น (ปีละ 65 ตัน) ส่วนนอกโควตา ภาษียังสูง

คือ 57% ซึ่งที่ผ่านมา กระเทียมที่นำเข้าจากจีนเป็นกระเทียมที่นำเข้านอกโควตาทั้งสิ้น (เสียภาษี 57%) ซึ่งไม่ได้เป็นผลจากการเปิดตลาดภายใต้ FTA ASEAN – จีน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน sheet หน้า 8 ของ กรมเจรจาฯ)

 

ประเด็น                 ขอให้รัฐบาลดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเขตการค้าเสรี (FTA) ด้วย

                                (นายอรรคพล  สรสุชาติ : ผู้อภิปราย)

คำชี้แจง  

 

·       รัฐบาลยืนยันจะเจรจาเขตการค้าเสรีโดยยึดหลักความโปร่งใส  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และหารือกับ                 ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

·       ขอเรียนว่าการเปิดเสรีการค้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  ขณะนี้สินค้าไทยหลายชนิดทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหาในการแข่งขัน  ส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้มลดลง ไม่ว่าจะมีการทำ FTA    หรือไม่ก็ตาม   รัฐบาลจึงจำเป็นต้องทำ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปในตลาดดั้งเดิม และตลาดใหม่ เช่น จีน อินเดีย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ เป็นต้น  แต่ก็ได้มีผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการบางกลุ่มได้รับผลกระทบ  ซึ่งรัฐบาลก็ได้เร่งวางมาตรการช่วยเหลือแล้ว 

·       กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขึ้นแล้ว  เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการศึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิต   และชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีในทุกเวที  รวมทั้งปรับตัวแข่งขันกับสินค้าและบริการที่นำเข้าได้

 

 

 


Written By:  admin
Date Posted:  15/12/2549
Number of Views:  5401

Return