Search
Main Menu
 รายละเอียด
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดตลาดบริการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง (1)

ปัจจุบันไทยมีนโยบายพัฒนาบริการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางน้ำนับตั้งแต่ท่าเรือจนถึงโรงงานลูกค้า อาทิ ศูนย์กลางการกระจายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่ง ธุรกิจรับจัดการขนส่ง ธุรกิจให้บริการแคร่และรถหัวลากตู้สินค้า และธุรกิจบริการลอจิสติกส์ตามสัญญา เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การขนส่งและลอจิสติกส์ในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีนโยบายด้านการเปิดตลาดให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องเข้ามาลงทุนได้ง่ายและสะดวก

เท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่ไทยเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลก (WTO) ไทยได้เสนอผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการสาขาการขนส่งทางทะเลและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องไว้ในรอบอุรุกวัย 7 กิจกรรม ได้แก่ (1) การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางทะเล (2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (3) บริการลากจูงระหว่างประเทศ (4) บริการรับถ่ายน้ำสกปรกจากเรือ (5) บริการจัดการเรือต่างประเทศที่เมืองท่าในไทย (6) บริการตรวจสภาพเรือและเครื่องอุปกรณ์เพื่อออกหนังสือสำคัญที่จำเป็นสำหรับเรือ และ (7) บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสาขาได้โดยถือหุ้นไม่เกิน 49% และกำหนดผู้บริหารกึ่งหนึ่งต้องเป็นคนไทย ซึ่งเป็นการเปิดเสรีเท่าที่กฎหมายกำหนดและเป็นกิจกรรมที่ไทยเห็นว่าผู้ประกอบการต่างชาติมีความพร้อมในการให้บริการมากกว่า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีและความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ อาทิ ความตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคี อาเซียน และเอเปค เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการเปิดตลาดที่ก้าวหน้ามากขึ้น โดยไทยได้เปิดตลาดการขนส่งทางน้ำในความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย (TAFTA) ให้มากกว่าที่ผูกพันไว้ภายใต้ WTO แล้ว โดยเปิดให้คนออสเตรเลียร่วมทุนกับคนไทยได้ โดยให้คนออสเตรเลียถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 60 ในธุรกิจมารีน่า ซึ่งต้องมีการให้บริการอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือที่พร้อมและมีมาตรฐาน

นอกจากนี้ ปัจจุบัน มีหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป ได้ใช้เวทีทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เรียกร้องให้ไทยเปิดตลาดการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าระวางและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ข้อเรียกร้องดังกล่าว คือ ขอให้ไทยเปิดตลาดบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าเรือและขนถ่ายสินค้า เก็บรักษา และคลังสินค้า ลากจูงเรือระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร สถานีตู้สินค้า ตัวแทนเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง และขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ต่อเนื่องจากท่าเรือ

ขณะเดียวกัน มีหลายประเทศที่ไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนและส่งคนไทยเข้าไปทำงานในธุรกิจการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศได้จึงจำเป็นต้องศึกษาการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาการขนส่งทางน้ำและลอจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเตรียมการเจรจาระหว่างประเทศในรอบใหม่ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  10172

Return