Search
Main Menu
 รายละเอียด
ครบรอบ 39 ปี การดำเนินงานอาเซียน

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2549 นี้ อาเซียนมีการดำเนินงานมาครบรอบปีที่ 39 จากที่เริ่มก่อตั้งในปี 2510  จวบจนปัจจุบันการดำเนินงานของอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากด้วยเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN VISION 2020) ที่ประกอบด้วยการรวมกลุ่มใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างภูมิภาคนี้ให้เจริญรุ่งเรือง และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน

 

                การดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้ามาเป็นลำดับเช่นกัน เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2535 ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยภาษีภายใต้อาฟตาของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ จะลดลงเป็น 0 ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) นี้แล้ว นอกจากนี้ อาเซียนยังจัดทำความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุนขึ้น ในปี 2538 และปี 2541 ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายบริการและการลงทุนที่เสรีมากขึ้นในอาเซียน

 

                ปัจจุบัน อาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community ภายในปี 2563 บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่า จะต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนได้อย่างเสรีภายในภูมิภาค โดยได้เริ่มนำร่องการรวมกลุ่มในสาขาสำคัญบางสาขาก่อน เช่น สาขาเกษตร ประมง    ผลิตภัณฑ์ยาง การท่องเที่ยวและการบิน เป็นต้น ซึ่งอาจขยายไปสู่สาขาอื่นๆ ในอนาคต โดยมีมาตรการสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ เช่น การเร่งลดภาษีสำหรับสินค้าในสาขาสำคัญให้เร็วขึ้นกว่าอาฟตาอีก 3 ปี การอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และปรับประสานมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เป็นต้น

 

                จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการดำเนินงานส่วนหนึ่งในหลายๆ ส่วน ที่อาเซียนได้มุ่งหวังและผลักดันการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบอาเซียนมาโดยตลอด ในฐานะที่อาเซียนเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของไทย ทุกภาคส่วนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งภูมิภาคหนึ่งของโลก

 

นายมาร์ค เบนดิช นักข่าวประจำสำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวถึงอาเซียนในบทวิเคราะห์ว่าอาเซียนมีเป้าหมายสำคัญของการการรวมกลุ่ม คือ การที่สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก โดยปัจจุบันอาเซียนได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งคือสามารถป้องกันการไหลของเงินตราลงทุนจากต่างชาติไปสู่จีนและอินเดียได้ หากมองจากตัวเลขของธนาคารโลกปี 2548 จะพบว่าประเทศอาเซียนมีประชากรกว่า 500 ล้านคน และมี GDP รวมกันสูงถึง 8 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าอินเดีย อย่างไรก็ดี หากเทียบอาเซียนกับสหภาพยุโรปจะพบว่าอาเซียนต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะพัฒนาได้อย่างสหภาพยุโรปเพราะอาเซียนยังมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอยู่มากในประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม เงินตรา การเมือง กฎหมาย และตลาดของผู้บริโภค

 

                ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการจะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2549 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำเสนอต่อผู้นำอาเซียนในช่วงปลายปี 2549 นี้ด้วย

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5711

Return