Search
Main Menu
 รายละเอียด
นำเข้า-ส่งออกใต้กรอบ FTA แบบง่ายๆ

ในยุคที่การค้าเสรี  หรือ FTA เป็นสิ่งที่คนในสังคมทุกหน่วยและองค์กรจะต้องรู้ไว้ทั้งเพื่อประดับความรู้ ให้เท่าทันคนอื่น หรือรู้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการเจรจาด้านธุรกิจ กับภาคธุรกิจระหว่างประเทศ กระนั้นก็ตาม หนังสือที่จะใช้เป็นคู่มือที่จะใช้เป็นคัมภีร์หรือใบเบิกทาง ในการส่งออกหรือนำเข้า ตามกฎเกณฑ์ของ FTA ในท้องตลาด ที่พอจะอ้างอิงได้มีอยู่ไม่มากเท่าใด  ดังนั้นจึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลิตคู่มือการส่งออก-นำเข้า ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์แก่สาธารณชน โดยมาจากหน่วยงานกลางที่มุ่งมั่นทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ข้อสำคัญก็คือ หนังสือส่วนใหญ่ที่นำเอาความรู้ด้านการส่งออกมาเผยแพร่แก่ผู้อ่านนั้น มักจะใช้วิธีการนำเสนอที่ค่อนข้างจะหนัก และไม่มีภาพประกอบที่จะช่วยให้การเข้าสู่ความรู้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

แต่คู่มือการส่งออก-นำเข้า ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี เล่มนี้ มีวิธีการนำเสนอที่อาศัยภาพในการเล่าเรื่องมากเป็นพิเศษ เริ่มตั้งแต่หน้าสารบัญ ที่จะบ่งบอกถึงขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออก ภายใต้กฎเกณฑ์การค้าเสรียุคใหม่ว่า  จะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร  การเตรียมข้อมูลเพื่อไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  อันเป็นการเริ่มแรกสู่ธุรกิจด้านนี้จะต้องทำเช่นใด  หลังจากนั้น การหาตลาด หรือศึกษากฎหมาย และสิทธิพิเศษด้านภาษี อันเป็นเรื่องยากหรือ ยาหม้อใหญ่ในอดีตนั้น หนังสือเล่มนี้ก็ได้เจาะ และเค้นเอาเฉพาะเนื้อหาสาระอย่างแท้จริง ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีมาเสนอไว้ โดยไม่ต้องใช้วิธีการอารัมภบทกันอย่างยืดยาวแบบคู่มือเล่มอื่น

ขั้นตอนสำคัญด้านอื่นที่จะต้องให้ความสำคัญ ทั้ง ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือการผ่านพิธีการศุลากากรส่งออก  หรือการศึกษากฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าภายใต้ FTA  เหล่านี้ก็มีการบรรจุไว้ในหนังสือนี้อย่างเต็มที่  ซึ่งมีการระบุไว้ในหนังสือด้วยว่า หากผู้ใดมีความสนใจและต้องารใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ก็เพียงมาติดต่อที่กรมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเท่านั้น และส่งเป็นหลักฐานแนบไปพร้อมกับเอกสารการส่งออกอื่นสำหรับผู้ที่สนใจจะนำเข้า ซึ่งมีการระบไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วยว่า จะต้องติดต่อผ้ขายให้ออกแบบฟอร์มเพื่อสามารถนำมาลดหย่อนภาษี  และปฏิบัติพิธีการศุลากรตามปกติ

จากการจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงพบได้ว่าผู้จัดทำมีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะให้ผู้อ่านที่ติดตามจากหนังสือเล่มนี้แล้ว  สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  ดังนั้นจึงได้ระบุไว้ในหนังสือว่า เพียงปฏิบัติตามลูกศรและในแต่ละหัวข้อเรื่อง ก็จะมีรายละเอียดโดยสามารถพลิกไปดูแต่ละหน้าที่เขียนไว้ ซึ่งมีทั้งที่มาที่ไป วิธีปฏิบัติรวมทั้งสถานที่ ที่จะต้องไปติดต่อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า หากผู้อ่านได้อ่านจบกระบวนความจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็น่าจะทำตามขั้นตอนแต่ละอย่างได้ตามที่วางไว้อย่างดีแน่นอน 

จากหนังสือคู่มือการส่งออก-นำเข้า ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี เล่มนี้ย่อมเป็นเครื่องที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า หนังสือทีมีรูปภาพซึ่งสามารถสื่อเป็นคำจำนวนมหาศาล  และเป็นภาพการ์ตูนอีกด้วย ที่ทำให้เกิดความจูงใจคนอ่านได้มากยิ่งขึ้นอีกนั้น  ก็สามารถเป็นคู่มือที่ดีพร้อมจะให้คนอ่านหยิบใช้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเล่มหนาเตอะที่มีแต่ตัวหนังสือจำนวนมากแต่อย่างใด และด้วยการเข้าถึงหนังสือที่ทำได้อย่างง่ายดาย จากการเป็นรูปการ์ตูน ก็ยิ่งทำให้หนังสือเล่มนี้ สื่อไปถึงบุคคลทั่วไป และทำความเข้าใจได้อย่างไม่ยากอีกด้วย  ซึ่งหากผู้สนใจท่านใดที่ต้องการหนังสือนี้ไว้เพื่อการศึกษาขั้นต้นแล้ว สามารถติดต่อได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  โทร.02-507-7555

---------------------------------------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  8461

Return