Search
Main Menu
 รายละเอียด
การเปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มภายใต้ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี

ไทยได้เจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีและมีผลใช้บังคับแล้วกับ  4  ประเทศคือ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์   จีน  และอินเดีย   ซึ่งสามประเทศแรกเริ่มมีการทยอยลดอัตราภาษีนำเข้าหรือเปิดตลาดครอบคลุมทุกสินค้า ( ยกเว้นรายการสินค้าอ่อนไหว)    สำหรับอินเดียมีการลดอัตราภาษีหรือเปิดตลาดสินค้าเพียงบางส่วน  ( รายการสินค้าเร่งลดภาษี 82 รายการ  ) 

 

    สินค้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์และจีน เริ่มเปิดตลาดให้ไทย    ยกเว้นในกรอบการเจรจา ไทย-อินเดีย FTA  ที่ไม่รวมอยู่ในรายการสินค้าเร่งลดภาษี

เนื่องจากสินค้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่แต่ละประเทศดังกล่าวให้การคุ้มครองสูง   การลดอัตราภาษีนำเข้าลงเหลือ 0%  ให้กับสินค้าไทย จึงใช้ระยะเวลาพอสมควรคือประมาณ  5-10  ปี  สรุปได้ดังนี้

 

รายการสินค้า

ปีที่ประเทศคู่เจรจาลดอัตราภาษีเป็น 0%

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

จีน

1. เสื้อผ้าสำเร็จรูป

2015

2015

2010

2. เครื่องยกทรง  และส่วนประกอบ

2010 , 2015

2015

2010

3. ถุงเท้าและถุงน่อง

2010 , 2015

2015

2010

4. ถุงมือผ้า

อัตราภาษีเดิมเป็น 0%

2015

2010

 

                 ขณะที่ประเทศคู่เจรจา FTA เปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มให้ไทย   ไทยก็ต้องเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวให้เป็นการตอบแทนเช่นกัน ไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 % แก่ประเทศคู่เจรจา ดังนี้

 

รายการสินค้า

ปีที่ไทยลดอัตราภาษีเป็น 0%

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

จีน

1. เสื้อผ้าสำเร็จรูป

2009 , 2015

2015

2010

2. เครื่องยกทรง  และส่วนประกอบ

2010 , 2015

2015

2010

3. ถุงเท้าและถุงน่อง

2010 , 2015

2015

2010

4. ถุงมือผ้า

2005

2015

2010

 

 

              

                 สินค้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ประเทศต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนา  จะให้ความคุ้มครองโดยตั้งกำแพงภาษีไว้ค่อนข้างสูง   ออสเตรเลียมีอัตราภาษีนำเข้า 25%   นิวซีแลนด์  19%   และจีน  16-25%    การเจรจาทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศเหล่านี้   จะเป็นเพิ่มโอกาสหรือขีดความสามารถในการแข่งขันให้ไทยในการส่งสินค้าเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น

 

                อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี  หรือ  FTA ได้แพร่หลายไปยังทุกส่วนของโลก    ประเทศที่เป็นทั้งตลาดนำเข้าและคู่แข่งขันของไทย โดยเฉพาะ จีน และ อินเดีย ซึ่งมีทั้งกำลังวัตถุดิบ และกำลังแรงงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าไทย    กอร์ปกับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในอนาคตอนใกล้    ดังนั้น  ผู้ผลิตของไทยจำเป็นต้องเร่งปรับและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด   รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อผลิตสินค้าที่มีรูปแบบ  มีความแตกต่างและหลากหลาย   นอกนั้นควรมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าที่บังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่   ทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ   เพื่อป้องกันสินค้าที่มีราคาถูกและด้อยคุณภาพ  ซึ่งนอกจากจะเข้ามาขายแข่งขันในประเทศแล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย

------------------------------------------

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5147

Return