Search
Main Menu
 รายละเอียด
การเปิดตลาดสาขาธนาคารของจีน

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสทางการค้า จีนได้เข้าร่วมเจรจาในเวทีที่สำคัญ

และมีบทบาทมากในปัจจุบัน คือ การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)  ซึ่งที่ผ่านมา จีนได้เจรจา FTA กับสมาชิกอาเซียนและกับอีกหลายประเทศ  โดยมีการเจรจาเปิดตลาดทั้งด้านสินค้า  บริการ    การลงทุนและความร่วมมือในสาขาต่างๆ  อย่างไรก็ตาม  ในการเจรจาจัดทำสาระของความตกลงการค้าเสรี ทุกประเทศ ยังคงนำหลักเกณฑ์กติกาภายใต้กรอบของ WTO  มาเป็นพื้นฐานสำหรับอ้างอิงการจัดทำข้อตกลงระหว่างกันและใช้ระดับของการเปิดตลาดตามข้อผูกพันที่มีต่อสมาชิก WTO มาเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาต่อรองให้คู่เจรจาต้องเปิดตลาดมากขึ้น

นับตั้งแต่จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO มีพันธะต้องเปิดตลาดในสาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาการธนาคาร ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่สถาบันการเงินไทยให้ความสนใจ ต้องการเข้าไปเป็นพันธมิตรเพื่อขยายธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารของจีนให้มากขึ้น  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงขอถือโอกาสให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาธนาคารที่จีนมีพันธะต้องเปิดตลาดให้สมาชิก WTO เพื่อสถาบันการเงินของไทยที่ต้องการบุกตลาดสาขาธนาคารของจีนได้นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียกร้องให้จีนต้องเปิดตลาดให้มากขึ้นภายใต้ FTA อาเซียน-จีนต่อไป

                ข้อผูกพันการเปิดตลาดสาขาธนาคารของจีนใน WTO

                จีนได้เปิดเสรีสาขาการธนาคารและบริการทางการเงินอื่นๆ  (ยกเว้นประกันภัยและหลักทรัพย์) ใน WTO ดังนี้

1) ยินยอมให้ต่างชาติให้บริการข้ามพรมแดน  ในกิจกรรมดังนี้ :   

·       การโอนย้ายข้อมูลข่าวสารทางการเงิน

·        การประมวลผลข้อมูลทางการเงินและที่เกี่ยวข้องกับ Software

·       บริการให้คำปรึกษา  บริการเป็นสื่อกลางและบริการที่เกี่ยวเนื่องทางการเงินอื่นๆ ในทุกกิจกรรมของบริการข้างต้น

·       บริการโอนย้ายข้อมูลข่าวสารทางการเงิน

·       การประมวลผลข้อมูลทางการเงินและที่เกี่ยวข้องกับ software ตลอดจนการอ้างอิงและวิเคราะห์เครดิต

·       การวิจัยและให้คำแนะนำสำหรับการลงทุน (investment and portfolio)

·       การให้คำแนะนำการถือครองและปรับโครงสร้างและกลยุทธ์

                2) การเข้ามาจัดตั้งสถาบันการเงินของต่างชาติ  มีเงื่อนไขดังนี้

                                - ต่างชาติสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศได้  โดยไม่มีการใช้มาตรการเลือกปฏิบัติระหว่างสถาบันการเงินต่างชาติกับสถาบันการเงินในชาติ  แต่ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราท้องถิ่น จีนทยอยเปิดให้ต่างชาติทำธุรกิจเฉพาะในเมืองที่กำหนดและภายในปี 2549 จึงจะสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราท้องถิ่นได้ทุกเมือง

                                - การให้บริการของสถาบันการเงินของต่างชาติ  เมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO จีนอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติสามารถให้บริการด้านธุรกิจเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าในจีนได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการถือหุ้น  ซึ่งในปี 2546 จีนอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างประเทศให้บริการด้านธุรกิจเงินตราท้องถิ่นแก่เฉพาะบริษัทจีน และภายใน 5 ปีหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO สถาบันการเงินต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้บริการด้านธุรกิจเงินตราท้องถิ่นแก่ลูกค้าคนจีนทุกประเภท  โดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราท้องถิ่นในภูมิภาคหนึ่งของจีนสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในอีกภูมิภาคหนึ่งได้หากมีการเปิดดำเนินธุรกิจดังกล่าว

                                - ใบอนุญาต  ภายในปี 2549 จีนจะยกเลิกมาตรการสำหรับความมั่นคงทางการเงินที่ใช้จำกัดความเป็นเจ้าของ  การประกอบการ การจัดตั้งสถาบันการเงินต่างชาติ การจัดตั้งสาขาภายในประเทศและออกใบอนุญาต  ทั้งนี้ สถาบันการเงินต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทสาขา (Subsidiary)ในจีนได้ จะต้องมีสินทรัพย์ทั้งหมดเกินกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ณ สิ้นปีก่อนที่จะยื่นขออนุญาตเข้ามาลงทุนในจีน  สำหรับการจัดตั้งสาขาย่อย (branch)จะต้องมีสินทรัพย์ทั้งหมดเกินกว่า 20  พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปีก่อนยื่นขออนุญาตเช่นกัน   กรณีการจัดตั้งธนาคารร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างชาติ จะต้องมีสินทรัพย์ทั้งหมดเกินกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ณ สิ้นปีก่อนที่เข้ามายื่นขอลงทุนในจีน   ส่วนสถาบันการเงินต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจเงินตราท้องถิ่น จะต้องดำเนินธุรกิจในจีนแล้วเป็นเวลา 3 ปี และมีกำไรเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันก่อนที่จะเข้ามายื่นขอลงทุนในจีน

-------------------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  10136

Return