Search
Main Menu
 รายละเอียด
Deadline การยื่นข้อเสนอเปิดตลาดบริการใน WTO

การเจรจาเปิดตลาดภาคบริการใน WTO ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะสมาชิกต้องยื่นข้อเสนอเปิดตลาดฉบับทบทวนรอบสอง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 (การเจรจารอบโดฮาได้เลยกำหนดการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดบริการไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ข้อเสนอเปิดตลาดเบื้องต้น และข้อเสนอเปิดตลาดฉบับทบทวนรอบแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2546 และพฤษภาคม 2548 ตามลำดับ และจะต้องยื่นฉบับสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2549) ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นเงื่อนไขให้การเจรจาช่วงนี้ถึงจุดเข้มข้น เช่น การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ที่สมาชิกจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเป็นข้อต่อรองกับการเปิดตลาดบริการ

            การเจรจาเปิดตลาดบริการใน WTO ใช้วิธีการเจรจาแบบ “request-offer approach” คือ เป็นการยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอเปิดตลาด ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจและไม่มีลักษณะของการเปิดตลาดภาคบังคับ สมาชิกจึงสามารถเลือกเปิดตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและระดับการพัฒนาของประเทศได้ ประเทศที่เป็นแกนนำผลักดันการเปิดตลาดภาคบริการใน WTO ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกบริการที่สำคัญ มีความกังวลว่าประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นตลาดบริการเป้าหมายจะเปิดตลาดไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์และความต้องการของตน จึงสร้างแรงผลักดันในทุกรูปแบบ ดังเช่น กรณีของไทย ที่สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ส่งผู้แทนเข้าหารือสองฝ่ายกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้ไทยปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดบริการในระดับที่ตนเรียกร้อง โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้อ้างเงื่อนไขว่าไม่สามารถปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้ดียิ่งขึ้น หากไม่ได้รับการตอบสนองในการเปิดตลาดบริการจากประเทศเป้าหมายรวมทั้งไทย ส่วนสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นก็ส่งเจ้าหน้าที่การทูตเข้าหารือเพื่อประเมินทิศทางการปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดบริการของไทย

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นาย Peter Mandelson กรรมาธิการด้านการค้าของสหภาพยุโรป ได้จัดประชุม “Informal Stocktaking on Services Negotiations” ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มย่อย แต่บางประเทศส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วม รวม 23 ประเทศ (สหภาพยุโรปนับเป็น 1 ประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังทิศทางจากนโยบายระดับสูงว่าสมาชิกควรมีแนวทางปรับปรุงข้อเสนอในการเปิดตลาดบริการอย่างไร ขณะเดียวกันได้ส่งสัญญานว่าการเจรจาภาคบริการจะผูกกับเงื่อนไขการเปิดตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมด้วย

ในส่วนของการยื่นของเสนอเปิดตลาดบริการของไทยนั้น ขณะนี้คงต้องรอดูสถานการณ์จากหลายปัจจัย เช่น นโยบายทางการเมือง ผลการเจรจาภาพรวมใน WTO ตลอดจนการเจรจาในเวทีอื่นๆ เช่น อาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา เป็นต้น

----------------------------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5263

Return