Search
Main Menu
 รายละเอียด
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : การเจรจาเปิดตลาดกับประเทศคู่ค้าสำคัญ (ตอนที่ 1)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจต่างๆ หลาย

                                          ธุรกิจ โดยพิจารณาได้จากรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากที่ปรากฏใน

                                          ตอนท้ายของภาพยนตร์ เช่น การผลิตภาพยนตร์ การจัดจำหน่ายภาพยนตร์

                                          การตัดต่อฟิลม์ การบันทึกเสียงและการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

                                          ที่สำคัญ อุตสาหกรรมภาพยนตร์สามารถครอบงำและปรับเปลี่ยนแนวคิด

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงามของสังคมได้ ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ โดยมีมาตรการในการสนับสนุนและปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศสที่เอาจริงเอาจังกับการปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของตนไม่ให้ถูกครอบงำโดยภาพยนตร์อเมริกัน โดยให้การอุดหนุนด้านการเงิน (subsidy) และ   การกำหนดโควตาการนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศด้วย หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งที่รัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดขึ้น คือ ในแต่ละปีโรงภาพยนตร์จะต้องฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสอย่างน้อย 16 สัปดาห์

          ส่วนสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ผลิตภาพยนตร์มากเป็นอันดับสองรองจากอินเดีย แต่มีรายได้จาก         การจำหน่ายภาพยนตร์มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ มีรายได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ภาพยนตร์ทั่วโลก สหรัฐฯจึงต้องการผลักดันให้ประเทศต่างๆ ลด/ยกเลิกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของตนลงโดยรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นธุรกิจการให้บริการสาขาหนึ่งที่ต้องนำมาเจรจาเปิดเสรีในกรอบการเจรจาการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) รอบอุรุกวัย แม้จะได้รับการคัดค้านอย่างเต็มที่จากฝรั่งเศส โดยอ้างเหตุผลด้านวัฒนธรรมก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงผลักดันของสหรัฐฯ ได้

          หลังจากที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ถูกนำไปผนวกเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งที่ต้องนำมาเจรจาเปิดเสรีใน WTO แล้ว การเจรจาเปิดเสรีในเวทีอื่นๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ก็ได้นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเป็นประเด็นหนึ่งที่นำมาเจรจาเปิดเสรีระหว่างกันด้วย

          ในส่วนของไทย รัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาทิ กิจการเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือมูฟวี่ทาวน์ (Movie Town) และบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการด้านภาษีเป็นหลัก  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เพื่อเป็นการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวของไทยไปในตัวด้วย

          จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2548 กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยรวม 492 เรื่อง โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากที่สุดและอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

          อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยจะขยายตัว แต่ยังมีการกระจุกตัวของบริษัทผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ซึ่งมีเพียงไม่กี่รายและเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทร่วมทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       การร่วมทุนกับบริษัทจัดจำหน่ายของสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 90% ของตลาดภาพยนตร์ในไทย

       

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาตามโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มสินค้าบริการ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ว่าจ้างบริษัท พีดับบลิวซี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา  มีข้อคิดเห็นประการใด โปรดแจ้งที่ [email protected]


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  8211

Return