Search
Main Menu
 รายละเอียด
ศูนย์ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Hub) :ขยายการค้า/การลงทุนกับอาเซียนเก่า สร้างความร่วมมือ/โอกาสกับอาเซียนใหม่

อาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของไทย ทั้งยังมีความร่วมมือที่เข้มข้นและครอบคลุมกว้างขวางภายใต้การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้า บริการและการลงทุน ปัจจุบัน ไทยให้ความสำคัญต่อนโยบาย ASEAN First และการสร้างหุ้นส่วนใกล้ชิดกับอาเซียนในทุกๆด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)

 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในฐานะ ASEAN Hub Leader  ได้กล่าวถึงโครงการหลักๆ ของ  ASEAN Hub ได้แก่

·       โครงการกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับ

ต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจด้านอื่นๆระหว่างกัน กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ อาทิ การประชุมคณะกรรมการการค้าระดับรัฐมนตรี การจัดคณะผู้แทนระดับสูงไปเยือน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

·       โครงการพัฒนา SMEs ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายนัก

ธุรกิจ ธุรกิจร้านค้าปลีก รวมทั้ง พัฒนาสินค้า OTOP โดยเน้นสมาชิกใหม่อาเซียน  ได้แก่ ลาว กัมพูชาและพม่า เนื่องจากตระหนักดีว่าหากเพื่อนบ้านมีเศรษฐกิจเจริญเติบโต ย่อมส่งผลดีต่อไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

·       โครงการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่

ยังอุดมสมบูรณ์และราคาไม่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เพื่อผลิตสินค้าส่งออกของไทย

·       โครงการสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตและร่วมลงทุนโดยใช้อาเซียนเป็นฐาน

เพื่อใช้ความได้เปรียบที่แต่ละประเทศมีอยู่มาเกื้อกูล และพัฒนาไปด้วยกัน

·       โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้สินค้าไทยไหลเวียน และกระจายเข้าสู่

อาเซียนอย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องผ่านคนกลางหลายต่อ และใช้เส้นทางการขนส่งทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาได้สะดวกมากขึ้น

 

กิจกรรมของ ASEAN Hub จะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และจับคู่พันธมิตรธุรกิจไปพร้อมๆกัน

 

นอกจากนี้ ASEAN Hub ยังให้ความสำคัญต่อการให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และโอกาสทางการตลาดในแต่ละประเทศอาเซียน ด้วยการร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จัดสัมมนาและ Workshop ในหัวข้อโอกาสของตลาด กฎระเบียบการค้า รวมทั้งการขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาล ในช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายน ศกนี้ด้วย 

ในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกสินค้าไปอาเซียนมูลค่า 10,430.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.48 จากรายการเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกที่มีการขยายตัวสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ ตลาดสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ตลาดประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน คือ  พม่า   กัมพูชาและ ลาว จะเป็นแหล่งวัตถุดิบนำเข้าที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตร   

ขณะที่ไทยนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 9,317.5 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 จากรายการเดียวกันของปีก่อน สินค้าที่นำเข้าสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติและแผงวงจรไฟฟ้า แหล่งนำเข้าสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และพม่า

                                       ----------------------------------------------------

   

 

กิจกรรมสำคัญ ที่ดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการ  

·       การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชาระดับรัฐมนตรี

·       การจัดคณะผู้แทนไทยเดินทางไปหารือกับกัมพูชา

·       การสำรวจเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวบนเส้นทางหมายเลข 67

               ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา

·       การจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกันเรื่อง Contract Farming

·       การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าปลีกของกัมพูชา

·       การจัดสัมมนานักธุรกิจไทยเพื่อขยายการค้าและการลงทุนในอาเซียน

·       โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ของกัมพูชา

·       การสำรวจเส้นทางเพื่อการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและ Logistics ตามเส้นทางมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-ฮานอย และเชื่อมต่อถึงเกาะไหหลำ

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  11011

Return