Search
Main Menu
 รายละเอียด
หนทางจากการจัดทำเขตการค้าเสรีก้าวไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ประเทศสมาชิกอาเซียนใดประเทศหนึ่งไม่สามารถดึงดูดการลงทุนด้วยตนเองได้  จำเป็นต้องอาศัยกลุ่มเศรษฐกิจเป็นตัวดึงดูด ในการนี้หากอาเซียนมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าจนถึงขั้นเป็นตลาดเดียว (Single Market) จะช่วยเพิ่มโอกาสของอาเซียนในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศผู้นำอาเซียนจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนการดำเนินการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563)  เพื่อให้             การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี เนื่องจากอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวไทยมากที่สุด  การมี AEC เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและจะทำให้    การเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ โดยการจัดทำ FTA ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นที่      น่าสังเกตว่าคู่เจรจา FTA ของไทยส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงได้ มีหลายประเทศที่เรียกร้องขอเจรจาทำ FTA กับอาเซียน อาทิ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ และเร็วๆนี้   EU ได้ทาบทามขอเจรจาเพื่อจัดทำ FTA กับกลุ่มอาเซียนด้วยเช่นกันเพื่อ   ความเข้าใจถึงจุดกำเนิดของ AEC   จึงขอลำดับเหตุการณ์ของการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ AEC พอสังเขป

·   ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 เมื่อปลายปี  2546    เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ที่เรียกว่า Bali Concord II เห็นชอบเป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และได้เห็นชอบให้มี   การเร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญ 11 สาขา (Priority Sector) ภายในปี 2010 (พ.ศ. 2553)   คือ    การท่องเที่ยว  การบิน  ยานยนต์  ผลิตภัณฑ์ไม้  ผลิตภัณฑ์ยาง  สิ่งทอ  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  สินค้าเกษตรและประมง  เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสาขาสุขภาพ  เพื่อนำร่องการดำเนินงานไปสู่ AEC

·   ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อปลายปี 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน  และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) ลงนามในพิธีสารรายสาขา 11 ฉบับ แนบท้ายกรอบความตกลงซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่  31  สิงหาคม  2548    เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำที่จะมุ่งให้การดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความรุดหน้าและเป็นข้อผูกพันที่ทุกประเทศสมาชิกต้องดำเนินการ

·   ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2548  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ AEM ศึกษาความเป็นไปได้ของการเร่งรัดกำหนดเวลาการจัดตั้ง AEC ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ภายในปี 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558 )

·   ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)  ครั้งที่ 37   เมื่อเดือนกันยายน  2548  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการด้านการลงทุนของอาเซียนที่เสนอว่า  อาเซียนจำเป็นต้องมีการปรับประสานนโยบายการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งมีมติมอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ซึ่งรับผิดชอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนจัดทำข้อเสนอแนะว่า  ควรดำเนินการอย่างไร และให้นำเสนอต่อที่ประชุม AEM เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

---------------------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  4807

Return