Search
Main Menu
 รายละเอียด
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการจัดทำ FTA ของสหรัฐฯ

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา  ประกาศที่จะเร่งจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ  โดยได้มีการจัดทำ FTA กับหลายประเทศไปแล้วทั้งในระดับกลุ่มประเทศและระดับทวิภาคี ซึ่งการจัดทำเป็นไปแบบครอบคลุมทุกรายการสินค้า ไม่ว่าจะเป็น     การเปิดเสรีทั้งด้านสินค้า บริการ การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองฝ่าย

          การจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯกับประเทศต่างๆ ได้ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่เจรจา ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน   โดยในปี 2548 มีการขยายตัว ดังนี้

          สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย  มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6  โดยสหรัฐฯ เป็นฝ่ายเกินดุล เนื่องจากสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออกเป็นสินค้าทุนและสินค้าจำเป็น ได้แก่ เครื่องบินและส่วนประกอบ  รถดัมพ์  ยารักษาโรค เป็นต้น ในขณะที่สหรัฐฯนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค และวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น เนื้อโค  กระบือแช่แข็ง ไวน์  รถยนต์ อะลูมิเนียมออกไซด์ เป็นต้น

          สหรัฐฯ-ชิลี    มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 โดยสหรัฐฯ เป็นฝ่ายขาดดุล เนื่องจากสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของชิลี แต่มีปริมาณและมูลค่ารวมไม่มาก เช่น น้ำมัน  เครื่องบิน  รถดัมพ์  คอมพิวเตอร์พกพา  เป็นต้น ในขณะที่สหรัฐฯนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ   ซึ่งชิลีส่งออกในปริมาณและมูลค่าสูงมาก   โดยเฉพาะ  แคโทดทองแดง องุ่น เนื้อปลาฟิลเลสด แช่เย็น ไม้สน เป็นต้น

          สหรัฐฯ-สิงคโปร์ มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ย    ร้อยละ 6  จากสถิติการค้าสหรัฐฯ และสิงคโปร์ต่างเกินดุลการค้าซึ่งกันและกัน โดยสินค้าที่สหรัฐฯส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของสิงคโปร์ เช่น วงจรรวมโมโนลิทิกดิจิตัล  เครื่องบิน  คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นหรือใบพัด เป็นต้น  ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของสิงคโปร์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ          ยารักษาโรค วงจรรวมโมโนลิทิกดิจิตัล เป็นต้น

          สหรัฐฯ-บาห์เรน  ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว คาดว่าความตกลงฯจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2549  โดยในปี 2548 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ11 โดยสหรัฐฯเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า  สินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของบาห์เรน เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบเครื่องบิน มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่  กางเกงสตรีหรือเด็กหญิงทำด้วยฝ้าย ปุ๋ยยูเรีย อลูมิเนียมเจือยังไม่ขึ้นรูป และ     เมทานอล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้มูลค่าการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่เจรจา FTA ในปี 2548 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549  ที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าโลกเกิดการชะลอตัวตามไปด้วย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่ง ประกอบกับแนวโน้มของระดับราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ชะลอการใช้จ่ายเช่นกัน

-------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  6471

Return