Search
Main Menu
 รายละเอียด
การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกาและโอมาน

แม้ว่าขณะนี้การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐฯ ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ ก็ยังคงเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ต่อไป   ประเทศหนึ่งที่สหรัฐฯให้ความสนใจและกำลังดำเนินการเจรจา คือ ประเทศโอมาน  ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญลำดับที่ 9 ของสหรัฐฯ จากจำนวน 15 ประเทศในตะวันออกกลาง และอยู่ลำดับที่ 53 ในตลาดส่งออกทั้งหมดของสหรัฐฯ  ด้านการนำเข้าโอมานเป็นแหล่งนำเข้าลำดับที่ 7 ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและเป็นลำดับที่ 59 ของแหล่งนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ

          ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2546-2548) การค้าระหว่างสหรัฐฯและโอมาน มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 971.2 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯส่งออกไปยังโอมาน ประกอบด้วยรถยนต์    เครื่องบิน  ส่วนประกอบสำหรับเครื่องจักร  ส่วนประกอบสำหรับบอลลูนและเครื่องร่อน  และเครื่องกังหันชนิดต่างๆ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ  น้ำมันดิบ (มีมูลค่ากว่า 70% ของมูลค่าการนำเข้าจากโอมานทั้งหมด)   ส่วนการจัดเก็บอัตราอากรนำเข้าสินค้าของโอมานนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ คือ 0% และ 5 % สำหรับสินค้าที่มีอัตราอากรนำเข้าสูงๆ จะมีเพียงไม่กี่รายการซึ่งจะเป็นสินค้าเนื้อสุกร  บุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราอากรนำเข้าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขยายการส่งออกของสหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดโอมานเท่าใดนัก แต่การที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญในการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับโอมาน เพราะภูมิภาคนี้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของสหรัฐฯ รวมทั้งเหตุผลทางการเมือง

          ขณะนี้  สหรัฐฯและโอมานสามารถสรุปผลการเจรจาฯ ได้แล้ว โดยลงนามไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ภายใต้ความตกลงดังกล่าว สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของสหรัฐฯ และสินค้าเกษตรร้อยละ 87 จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า รวมถึงการค้าบริการในทุกสาขาด้วย  อย่างไรก็ตาม รัฐสภาสหรัฐฯได้เลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงFTA สหรัฐฯ-โอมาน ออกไป เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องกฏหมายแรงงานที่โอมานให้อำนาจรัฐบาลในการควบคุมดูแลกิจกรรมขององค์กร       สหรัฐฯ จึงเกรงว่าแรงงานของตนจะไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมาธิการ House Ways and Means Committee ของสหรัฐฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลง FTA ฉบับดังกล่าว ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง นับเป็นสัญญานที่ดีว่ารัฐสภาสหรัฐฯ อาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ  กรมเจรจาฯ จึงได้ศึกษาผลกระทบของการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีสหรัฐฯ-โอมาน ที่มีผลต่อประเทศไทย และสรุปว่าอาจมีผลทางตรงไม่มากนักแต่จะมีผลโดยอ้อม คือ สหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะนำการจัดทำความตกลง FTA กับประเทศตะวันออกกลางรวมไว้ภายใต้ความตกลงใหญ่  USMEFTA  ให้แล้วเสร็จภายในปี  2556  เพื่อการแสวงหาความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย และลดความขัดแย้งด้านการเมืองในภูมิภาค ซึ่งหากสำเร็จจะช่วยลดความผันผวนของราคาน้ำมันลง และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งของโลกและประเทศไทย

------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  6386

Return