Search
Main Menu
 รายละเอียด
ภัตตาคารไทยสู่ภัตตาคารโลกไม่ไกลเกินเอื้อม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จ้างบริษัทพัดับบลิวซี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดทำการศึกษาการเปิดตลาดทางการค้าเสรีของไทยในสาขาภัตตาคารกับประเทศต่างๆ 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย นิวซีแลนด์ เปรู บาห์เรน พบว่ามีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เราได้เปรียบด้านบุคลากรและวัตถุดิบ และสำหรับตลาดนิวซีแลนด์ เปรู และสวิตเซอร์แลนด์ เราได้เปรียบด้านตำรับ สูตรอาหาร และรูปแบบการนำเสนอ

 

โดยที่ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก (Kitchen of the World) ตั้งเป้าไว้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก ภาครัฐเห็นว่าการเจรจาการค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน และส่งเสริมกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของธุรกิจภัตตาคารไทยที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

 

          อาหารไทยมีจุดขายและมีความได้เปรียบอาหารของประเทศอื่น เนื่องจากอาหารไทยมีทั้งเครื่องเทศ และสมุนไพรที่มีผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งตอบสนองต่อกระแสการบริโภคของชาวโลกที่เน้นการบริโภคอาหารที่สด สะอาด และอร่อย มากกว่าการบริโภคอาหารฟาสฟู้ด โดยปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ครัวไทยไปสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น คือ 1) การเจรจาเพื่อเปิดตลาดโดยสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและการลงทุน 2) ศักยภาพในการตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวโลกที่ให้ความใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ยังอาจมีการนำสมุนไพรของไทยไปผลิตเป็นแคปซูล หรือเป็นอาหารเสริม เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้า (Value added) ให้กับไทย 3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบไปสู่การบริหารแบบสากล คือ การบริหารจัดการในรูปแบบแฟรนไชส์ที่เป็นระบบในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร  บุคลาการ  การจัดหาวัตถุดิบ  การปรุงอาหาร  การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

4) แรงงานที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายต่ำ รวมทั้งเพิ่มโอกาสการขยายแรงงานของไทยไปสู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

 

          อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายังพบว่าปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจภัตตาคารไทยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดเหล่านี้ได้เนื่องจาก 1) กฏระเบียบภายในประเทศที่ไทยจะเข้าไปเปิดตลาด เช่น จีนไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ ยกเว้นว่าต้องลงทุนร่วมกับคนในท้องถิ่น และการขอวีซ่าสำหรับนักลงทุนนั้นจะกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำ รวมถึงต้องมีใบอนุญาตต่างๆ อีกมากมายในการเปิดกิจการ 2) การขาดแคลนบุคลากร เช่น นิวซีแลนด์กำหนดให้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ก่อน 2-3 อาทิตย์ จึงจะขออนุญาตนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศได้ 3) วัตถุดิบ โดยที่บางประเทศจะมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงมาก ทำให้วัตถุดิบของไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งออกไปได้ และส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไทยจำเป็นต้องใช้อย่างอื่นทดแทน อาหารจึงอาจมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไป 4) เงินทุน เนื่องจากธนาคารในบางประเทศจะไม่ปล่อยกู้หากไม่มีทรัพย์สินในประเทศนั้นๆ ไปค้ำประกัน

 

          ดังนั้น ในการที่จะเข้าสู่ประเทศเหล่านี้ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรจะได้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันแสวงหาโอกาสและความสำเร็จในการผลักดันให้ครัวไทยไปสู่ตลาดโลก 

_________________

กลุ่มงานประสานรัฐสภา

สำนักประชาสัมพันธ์และประสานรัฐสภา

 พฤษภาคม 2549


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5438

Return