Search
Main Menu
 รายละเอียด
++ความล้มเหลวของการเจรจาการค้ารอบโดฮา++หนทางสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เร็วกว่ากำหนด

++องค์การการค้าโลก หรือ WTO ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกที่มี 150 ประเทศ เพราะ WTO เป็นเวทีการค้าที่สร้าง สมดุล ให้เกิดกับประเทศสมาชิกที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

++แต่ความล้มเหลวของการเจรจาการค้ารอบโดฮา เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ (AMM) ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ดังนั้น ที่ประชุม AMM ได้เห็นพ้องที่จะเร่งกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้บรรลุผลเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community : AEC) ภายใน พ.ศ.2558  เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่ตั้งไว้ใน พ.ศ.2563

++นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อาเซียนกำลังดำเนินการเร่งรัดการเปิดเสรีสินค้าและบริการที่สำคัญ 11 สาขา นำร่อง ซึ่งในส่วนของสินค้า (เกษตร/ประมง/ไม้/ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) จะใช้มาตรการต่างๆ เป็นกลไก เช่น การเร่งลดภาษีให้เร็วกว่าในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) 3 ปี คือ ต้องขจัดภาษีสินค้าใน 9 สาขาหลัก ภายใน พ.ศ.2550

++ส่วนการเปิดตลาดบริการ (ท่องเที่ยว/การบิน/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สุขภาพ) อนุญาตให้นักลงทุนสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนหนึ่งเข้ามาตั้งกิจการในอีกประเทศหนึ่งโดยถือหุ้นข้างมากได้ คือ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ใน พ.ศ.2551 และร้อยละ 70 ใน พ.ศ.2553 ทั้งนี้ สำหรับสาขาบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขานำร่องให้เปิดเสรีภายใน พ.ศ.2558

                ++นอกจากการลดภาษีแล้ว อาเซียนยังได้ดำเนินการยกเลิกมาตรการและอุปสรรคกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  เร่งปรับประสานมาตรฐานสินค้าและจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า  โดยเริ่มดำเนินการปรับประสานมาตรฐานสินค้า 20 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น  วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น

                ++ขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างดำเนินงานแผนงานการรวมกลุ่ม 11 สาขาสำคัญ ในระยะที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนงาน กรอบเวลา และหน่วยงานปฏิบัติให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มข้อเสนอใหม่ ๆ เช่น การเพิ่มขอบเขตสินค้าที่จะเร่งลดภาษี  การส่งเสริมระบบ Green Lane และการลดต้นทุน การใช้แบบ Form D ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สำคัญในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ตามลำดับ เป็นต้น

++นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Roadmap เพิ่มเติมในสาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาที่ 12 ที่จะเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วย

++ในส่วนของการอำนวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราของอาเซียนแล้วเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งจากข้อตกลงนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะกระตุ้นการเดินทางภายในอาเซียนเพิ่มขึ้นแน่นอน

++ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเร่งรัดกำหนดการดำเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก พ.ศ.2563 เป็น พ.ศ.2558 ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะยกขึ้นหารือในการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 38 ที่มาเลเซียในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม ศกนี้

++ในเบื้องต้น ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบความคืบหน้าการรวมกลุ่มในแต่ละด้าน ด้านการค้าสินค้ามีความคืบหน้าที่ชัดเจน  ด้านการค้าบริการมีกำหนดเวลาที่จะเปิดเสรีทุกสาขาบริการภายใน พ.ศ.2558 ดังนั้น การเร่งรัดการจัดตั้ง AEC เป็น พ.ศ.2558 จึงมีความเป็นไปได้

////////////////

 

 

 

++องค์การการค้าโลก (WTO) จะจัดสัมมนาประจำปีสำหรับสาธารณชน ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2549 ณ สำนักงาน WTO นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน รัฐสภา นักวิชาการ ผู้สื่อข่าวและ NGOs สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียน on-line ทาง www.wto.org ภายในวันที่ 5 กันยายน 2549 ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ WTO ณ นครเจนีวา ยินดีประสานเรื่องการสำรองโรงแรมที่พักในนครเจนีวาแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยแจ้งที่ [email protected]

 

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  5126

Return