Search
Main Menu
 รายละเอียด
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการจัดทำ FTA ของสหรัฐฯ

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา  ประกาศที่จะเร่งจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ  โดยได้มีการจัดทำ FTA กับหลายประเทศไปแล้วทั้งในระดับกลุ่มประเทศและระดับทวิภาคี ซึ่งการจัดทำเป็นไปแบบครอบคลุมทุกรายการสินค้า ไม่ว่าจะเป็น     การเปิดเสรีทั้งด้านสินค้า บริการ การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองฝ่าย

          การจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐฯกับประเทศต่างๆ ได้ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่เจรจา ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน   โดยในปี 2548 มีการขยายตัว ดังนี้

          สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย  มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6  โดยสหรัฐฯ เป็นฝ่ายเกินดุล เนื่องจากสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออกเป็นสินค้าทุนและสินค้าจำเป็น ได้แก่ เครื่องบินและส่วนประกอบ  รถดัมพ์  ยารักษาโรค เป็นต้น ในขณะที่สหรัฐฯนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค และวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น เนื้อโค  กระบือแช่แข็ง ไวน์  รถยนต์ อะลูมิเนียมออกไซด์ เป็นต้น

          สหรัฐฯ-ชิลี    มูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40 โดยสหรัฐฯ เป็นฝ่ายขาดดุล เนื่องจากสินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของชิลี แต่มีปริมาณและมูลค่ารวมไม่มาก เช่น น้ำมัน  เครื่องบิน  รถดัมพ์  คอมพิวเตอร์พกพา  เป็นต้น ในขณะที่สหรัฐฯนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ   ซึ่งชิลีส่งออกในปริมาณและมูลค่าสูงมาก   โดยเฉพาะแคโทดทองแดง องุ่น เนื้อปลาฟิลเลสด แช่เย็น ไม้สน เป็นต้น

          สหรัฐฯ-สิงคโปร์ มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ย    ร้อยละ 6  จากสถิติการค้าสหรัฐฯ และสิงคโปร์ต่างเกินดุลการค้าซึ่งกันและกัน โดยสินค้าที่สหรัฐฯส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของสิงคโปร์ เช่น วงจรรวมโมโนลิทิกดิจิตัล  เครื่องบิน  คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นหรือใบพัด เป็นต้น  ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของสิงคโปร์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ          ยารักษาโรค วงจรรวมโมโนลิทิกดิจิตัล เป็นต้น

          สหรัฐฯ-บาห์เรน  ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว คาดว่าความตกลงฯจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2549  โดยในปี 2548 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ11 โดยสหรัฐฯเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า  สินค้าสำคัญที่สหรัฐฯ ส่งออก ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าของบาห์เรน เช่น รถยนต์ ส่วนประกอบเครื่องบิน มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่  กางเกงสตรีหรือเด็กหญิงทำด้วยฝ้าย ปุ๋ยยูเรีย อลูมิเนียมเจือยังไม่ขึ้นรูป และ     เมทานอล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้มูลค่าการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่เจรจา FTA ในปี 2548 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าโลกเกิดการชะลอตัวตามไปด้วย เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่ง ประกอบกับแนวโน้มของระดับราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ชะลอการใช้จ่ายเช่นกัน

-------------------------------


Written By:  admin
Date Posted:  18/10/2549
Number of Views:  6901

Return