Search
Main Menu
Download
TitleLast UpdatedSize (Kb) 
Fact Book
เขตการค้าเสรีไทย-เปรู
22/04/2553 14:52:32 3,949.22 Download
เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
05/08/2553 10:20:21 8,037.48 Download
เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย
22/04/2553 14:50:27 3,967.01 Download
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
05/08/2553 10:16:16 3,403.88 Download
ความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC
22/04/2553 14:49:31 6,391.85 Download
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
22/04/2553 14:51:48 4,298.60 Download
ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป
22/04/2553 14:53:35 5,061.96 Download
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
22/04/2553 14:54:33 3,847.18 Download
ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์
05/08/2553 10:16:57 4,345.74 Download
ข้อมูลสินค้าประกอบการเจรจา FTA(Product Profile)
ข้าวและผลิตภัณฑ์
01/11/2548 11:46:04 220.77 Download
เครื่องใช้ไฟฟ้า
01/11/2548 11:50:50 252.16 Download
เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ
01/11/2548 11:53:36 184.86 Download
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
01/11/2548 11:53:42 175.74 Download
โคเนื้อ กระบือ
01/11/2548 11:47:27 218.64 Download
นมและผลิตภัณฑ์
01/11/2548 11:46:49 239.26 Download
ไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์
01/11/2548 11:54:09 206.87 Download
รถยนต์และชิ้นส่วน
01/11/2548 11:54:42 197.68 Download
สิ่งทอ
01/11/2548 11:53:55 195.56 Download
เส้นไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม
01/11/2548 11:50:22 214.28 Download
หินอ่อน/แกรนิต
01/11/2548 11:53:49 171.38 Download
อุตสาหกรรมแก้ว และกระจก
01/11/2548 11:54:38 181.41 Download
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
01/11/2548 11:54:24 186.76 Download
อุตสาหกรรมเซรามิก
01/11/2548 11:54:17 241.05 Download
คู่มือ
คู่มือการใช้งานการค้นหาข้อมูลอัตราภาษี/สิทธิประโยชน์ทางภาษี
25/03/2553 13:38:20 1,855.08 Download
หนังสือ
50 คำถามคำตอบ การค้าเสรี
20/01/2552 13:53:35 6,008.07 Download
หนังสือความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย
21/07/2557 14:43:44 11,322.46 Download
หนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
05/08/2553 10:09:18 15,733.32 Download
หนังสือสรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลี
05/08/2553 10:10:47 6,399.22 Download
หนังสือสรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น
05/08/2553 10:10:07 6,144.12 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: กัมพูชา
21/07/2557 14:28:55 10,622.91 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: บรูไน
21/07/2557 14:28:07 8,746.90 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: พม่า
21/07/2557 14:31:04 8,263.45 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: ฟิลิปปินส์
21/07/2557 14:32:17 9,460.22 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: มาเลเซีย
21/07/2557 14:31:40 8,790.81 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: ลาว
21/07/2557 14:30:28 10,002.22 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: เวียดนาม
21/07/2557 14:33:28 10,213.05 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: สิงคโปร์
21/07/2557 14:32:52 9,038.35 Download
เอกสารเรื่องรอบรู้การลงทุนในอาเซียน: อินโดนีเซีย
21/07/2557 14:29:52 9,503.10 Download