Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป” วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไปวันพฤหัสบดีที่  3  เมษายน  2551 จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ  ห้องวอเตอร์เกท  บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

 

1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement : AJCEP) โดย นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง รักษาการที่ปรึกษาการพาณิชย์

 

2. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ โดยนายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

3.ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า(FTA)ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป

ก้าวต่อไป  ภายใต้กระบวนการใหม่ โดยดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

 

4.ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า(FTA) : ปัจจุบันและก้าวย่างต่อไป โดยดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Written By:  admin
Date Posted:  4/4/2551
Number of Views:  6583

Return