Search
Main Menu
 รายละเอียด : FTA รายประเทศ

AFTA


เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)

?

การค้าสินค้า

- สินค้าลดภาษีเป็น 0 แล้วตั้งแต่ปี 2553 ยกเว้นเนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดกาแฟ ไม้ตัดดอก และมันฝรั่ง ซึ่งไทยยังคงอัตราภาษีนำเข้า 5% ?

-ยกเลิกมาตรการโควตาภาษี (TRQ) สินค้าเกษตร 23 รายการ ที่ผูกพันกับ WTO แล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ส่งผลจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิดเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ เช่น การขออนุญาตนำเข้า (สินค้ากาแฟ น้ำมันปาล์ม) การจำกัดระยะเวลานำเข้า (เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง มะพร้าว เป็นต้น) ?

-การอำนวยความสะดวกทางการค้า อาทิ

-- จัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของไทย ที่เว็บไซต์ www.thailandntr.com ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้จัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของตน (NTR) แล้ว และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงเข้ากับคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (ATR) เพื่อให้ระบบ ATR มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

-- จัดตั้งระบบ ASSIST (assist.asean.org) ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ให้นักธุรกิจอาเซียนสามารถร้องเรียนต่อภาครัฐ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนได้แล้ว ตั้งแต่สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ดีขณะนี้ระบบดังกล่าวเปิดให้ร้องเรียนเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าก่อน

-- จัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) ซึ่งสถานะล่าสุด ไทยทดลองแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-From D) ควบคู่กับ หนังสือรับรองฯ รูปแบบกระดาษไปยัง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ผ่านระบบ ASW แล้ว

-- จัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซึ่งกำหนดจะแล้วเสร็จในปี 2561

--จัดทำระบบ Tariff Finder ที่เว็บไซต์ tariff-finder.asean.org ที่รวบรวมฐานข้อมูลด้านการลดภาษีของอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่ค้าทั้ง 5 ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

การลงทุน ?

-เปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ 49-100% ในสาขาการผลิต เกษตร ประมง เหมืองแร่ ป่าไม้และบริการที่เกี่ยวข้องการลงทุน 5 สาขาดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขประกอบ ?

-อยู่ระหว่างการจัดทำพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA ฉบับที่ 3 เพื่อรองรับการยกเลิกข้อสงวนของไทยเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นิติบุคคลนอกภาคีอาเซียน

การค้าบริการ

-เปิดให้ผู้ให้บริการอาเซียนถือหุ้นได้ 70% โดยมีเงื่อนไขประกอบใน 100 สาขาย่อย เช่น ก่อสร้าง โรงแรมหรู บริการจัดการโรงแรม บริการซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ขนส่ง บริการให้คาปรึกษา บริการจัดทาบัญชี บริการโรงพยาบาล บริการเช่าเรือ บริการเรือสาราญระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล บริการข้อมูลออนไลน์ บริการเก็บสินค้าและคลังสินค้า และบริการรับจัดหาที่จอดรถ เป็นต้น ?

-ประเทศสมาชิกตกลงแนวทางการจัดทาข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 โดยขยายระยะเวลาการจัดทาฯ ให้แล้วเสร็จใน ปี 2560

-ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

เมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกขยายตัวมากขึ้น อาเซียนจึงได้มุ่งกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันจนมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) ในปีดังกล่าวผู้นำอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน จึงถือเป็นการประกาศการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กลไกการลดภาษี

- กลไกการลดภาษีที่สำคัญของ AFTA คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอื่นสำหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องลดภาษีสินค้าชนิดเดียวกันด้วย โดยต้องลดลงมาถึงร้อยละ ๒๐ จึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ทั้งนี้ CEPT Agreement ได้พัฒนาเป็น ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการค้านั้นๆ เช่น มาตรการที่มิใช่ภาษี มาตรการด้านศุลกากร SPS TBT ส่วนในเรื่องของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ATIGA กำหนดให้สินค้าที่จะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ หรือมีการผลิตจนเกิดการเปลี่ยนพิกัดในระดับ ๔ หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) และสามารถคำนวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำของวัตถุดิบเท่ากับ ร้อยละ ๒๐

การค้าสินค้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน) ต้องลดภาษี ดังนี้

- ๑ มกราคม ๒๕๔๖ สินค้าจำนวนร้อยละ ๖๐ ของรายการสินค้าทั้งหมด ลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐

- ๑ มกราคม ๒๕๕๐ สินค้าจำนวนร้อยละ ๘๐ ของรายการสินค้าทั้งหมด ลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐

- ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ไทยได้ลดภาษีสินค้าทั้งหมดลงเหลือร้อยละ ๐ แล้ว ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว ๔ รายการ คือ กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก เก็บภาษีนำเข้าร้อยละ ๕

สถานะล่าสุด

1.การวัดผลโดย AEC Scorecard ในภาพรวมถือว่าการมุ่งไปสู่ AEC มีความคืบหน้ามากพอสมควร และคาดว่าอาเซียนจะดำเนินมาตรการที่สำคัญได้ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ตั้งแต่อาเซียนเริ่มดำเนินการตาม AEC Blueprint (1ม.ค.2008-31ก.ค. 2013) อาเซียนดำเนินการได้ร้อยละ 79.43 โดยสิงคโปร์มีความคืบหน้าในการดำเนินการมากที่สุด (89.9) รองลงมาคือ ประเทศไทย (89.1) และประเทศสมาชิอีก 8 ประเทศมีความคืบหน้าอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมาก

2. แนวทางการดำเนินการต่อไปของอาเซียนภายหลังปี 2558 (AEC Post 2015) ผู้นำอาเซียนได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 3 เสาของประชาคมอาเซียน ร่วมกันพิจารณาและนำเสนอแนวทาง โดยในด้านเศรษฐกิจมีหลายสถาบันกำลังทำการศึกษาแนวทางของอาเซียนภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เช่น ERIA, ISEAS เป็นต้น

Agreements & Declarations

ASEAN Trade in Goods Agreement

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี พ.ศ. 2556 พ.ศ.2556

8 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำเข้ามาในราชอาณจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2556 พ.ศ. 2556

25 มกราคม 2556

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2554

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจกัรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ. 2552

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกาลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเมล้ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำพริกไทย น้ำตาลทราย และน้ำมันถั่วเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างปะรเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทย ลำไยแห้ง และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซ๊ยน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชยื เรื่องการนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตวืเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2554

7 กุมภาพันธ์ 2555

 


Date Posted: 20/4/2553
Date Modified: 21/12/2560
Number of Views:   57795


Return