Search
Main Menu
 รายละเอียด : FTA รายประเทศ

ASEAN-China


   
เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement)

- ลงนาม  29 พ.ย. 47

- เริ่มลดภาษี Early Harvest (พิกัด 01-08) 1 ม.ค. 47

     ผักผลไม้ (พิกัด 07-08) 1 ต.ค. 46

     สินค้าทั่วไป 20 ก.ค. 48 

- ลดภาษีเป็น 0    

จีน

Early Harvest

1 ม.ค. 49 = 0%

ผักผลไม้

1 ต.ค. 46 = 0%

สินค้าทั่วไป

1 ม.ค. 52 >60%

1 ม.ค. 53 >90%

ไทย

Early Harvest

1 ม.ค. 49 = 0%

ผักผลไม้

1 ต.ค. 46 = 0%

สินค้าทั่วไป

1 ม.ค. 52 = 33.3%

1 ม.ค. 53 >90%

 

- ปัจจุบันภาษีเป็น 0

ทั้งไทยและจีนลดภาษีเป็น 0 มากกว่า 90%

 

ความคืบหน้าล่าสุด

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (AEM-MOFCOM) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

๑) ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะยกระดับความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ตามที่ฝ่ายจีนได้ริเริ่มและเสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากฝ่ายจีนเห็นว่าความตกลงฉบับนี้ได้จัดทำมานานแล้ว หลายประเด็นควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย จึงควรจะมีการยกระดับทั้งในเรื่องระดับการเปิดเสรี การอำนวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต่างให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอการยกระดับความตกลงดังกล่าว

๒) ไทยได้เสนอร่างกำหนดการเดินทางเยือนจีนและฮ่องกงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Roadshow to China) ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยวัตถุประสงค์หลักของการเยือนจีนและฮ่องกงในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน จีน และฮ่องกง รวมทั้งเพื่อนำภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมาพบกันและส่งเสริมโอกาสในการลงทุนระหว่างกัน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะเยือนกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองเฉิงตู ซึ่งในทุกเมืองจะมีการเข้าคารวะผู้บริหารระดับสูงและพบปะกับนักธุรกิจ รวมทั้งมีการจัดงาน Business forum ด้วย

๓) ในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนกับฮ่องกงในการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ยกร่าง TOR ในช่วงระหว่างที่ยังไม่มีการประชุม (Inter-sessionally) และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นการเจรจาได้ในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ และเห็นว่ควรเร่งเจรจาให้เสร็จภายในปี ๒๕๕๙

การดำเนินการขั้นต่อไป

- ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA Joint Committee: ACFTA-JC) ครั้งที่ ๔ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สรุปสาระสำคัญการปรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) จาก HS 2002 เป็น HS 2007 ภายใต้ ACFTA

ตารางเปรียบเทียบการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) ฉบับปี HS 2002 เป็นฉบับปี HS 2007 ภายใต้ ACFTA 

 

พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับที่ 2

SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK  AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPE’S REPUBLIC OF CHINA

Appendix 1: REVISED OPERATION CERTIFICATION PROCEDURES (OCP) FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

Appendix 2: Original (Duplicate/Triplicate)

Appendix 2a: OVERLEAF NOTES

อาเซียนกับจีน ได้ลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (Framework Agreement on ASEAN -China Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางสำหรับการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ (รายละเอียดกรอบความตกลงฯภาษาอังกฤษ// ภาษาไทย) และต่อมา ทั้งสองฝ่ายได้สามารถสรุปการเจรจาและลงนามในความตกลงด้านการค้าสินค้าระหว่างอาเซียน-จีน (Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the ASEAN and China) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

การเปิดเสรีการค้าสินค้า
การเปิดเสรีการค้าสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Program) และการลดภาษีสินค้าทั่วไป
- การลดภาษีสินค้า Early Harvest Program จะครอบคลุมสินค้าเกษตรภายใต้พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-08 (สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ปลา ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้นไม้ พืชผักที่บริโภคได้ และผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้) รวมทั้งสินค้าเฉพาะ (Specific products) ที่มีผลเฉพาะกับประเทศที่ตกลงกันสองฝ่ายเท่านั้น เช่น ไทยกับจีนได้ตกลงที่จะเร่งลดภาษีระหว่างกันอีก 2 รายการ คือ ถ่านหินแอนทราไซด์และถ่านหินโค้ก/เซมิโค้ก โดยให้จีนและอาเซียนเดิม 6 ประเทศ เริ่มต้นการลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2547 และลดภาษีลงเป็น 0% ภายในในวันที่ 1 มกราคม 2549 และให้ความยืดหยุ่นกับอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ ในอัตราและระยะเลาเริ่มลดภาษีแต่ต้องลดภาษีเป็น 0% ภายในปี 2553 (แนวทางและระยะเวลาการลดภาษีสินค้า Early Harvest Program) ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีมาตรการโควตาภาษี เช่น หอม และกระเทียม จะลดเฉพาะอัตราภาษีในโควตาเท่านั้น

ในการนี้ เนื่องจากไทยและจีนเห็นศักยภาพด้านการค้าระหว่างกันในสินค้าเกษตรพิกัดศุลกากร 07-08 (ผัก และผลไม้) ทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นชอบและร่วมลงนามในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย-จีน (Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Kingdom of Thailand on Accelerated Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 โดยให้นำสินค้าในสองหมวดนี้มาเร่งลดภาษีระหว่างกันก่อนประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยให้ลดอัตราภาษีให้เหลือ 0% ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (รายละเอียดความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้) ซึ่งต่อมาสิงคโปร์ได้เข้าร่วมลงนามในความตกลงฯ นี้ด้วย
- การลดภาษีสินค้าทั่วไป (รายละเอียดความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-จีน ภาษาไทย//ภาษาอังกฤษ)ได้แบ่งรายการสินค้าออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ รายการสินค้าปกติ (Normal Track) ซึ่งมีอัตราภาษีสุดท้าย คือ 0% และ รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track) ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความคุ้มครอง และจะมีระยะเวลาการลด/เลิกภาษีมากกว่าสินค้าปกติ ดังนี้

o สินค้าปกติ (Normal Track): กำหนดให้ลดอัตราภาษีที่สูงกว่า 20% ให้เหลือ 20% ในวันที่ 1 มกราคม 2548 ส่วนภาษีที่มีอัตราต่ำกว่า 20% ให้ลดอัตราภาษีลงตามลำดับ และอัตราภาษีของสินค้าทั้งหมดจะต้องลดลงเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 (5 ปี) พร้อมกับให้สินค้าจำนวน 150 รายการได้รับความยืดหยุ่นให้ลดภาษีเหลือ 0% ได้ถึงปี 2555 (7 ปี) (รายการสินค้าที่ได้รับความยืดหยุ่น)รวมทั้งให้เพิ่มสินค้าที่จะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0-5% จากจำนวน 40% ในปี 2548 เป็น 60% ในปี 2550

o สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track): จะมีได้ไม่เกิน 400 รายการและไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการนำเข้า โดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเหลือ 20% ในปี 2555 และมีอัตราภาษีสุดท้ายอยู่ที่ 0-5% ในปี 2561 ส่วนสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive Track) ได้ตกลงในเบื้องต้นที่จะกำหนดไม่ให้เกิน 40% หรือ 100 รายการของสินค้าอ่อนไหวทั้งหมด โดยต้องเลือกหลักเกณฑ์ที่มีจำนวนรายการน้อยกว่า และลดอัตราภาษีเหลือ 50% ในปี 2558 (ตารางการลดภาษีสินค้าอ่อนไหวของไทย)

ทั้งนี้ สินค้าที่จะได้รับสิทธิการลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน จะต้องได้แหล่งกำเนิดของสินค้าตามกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน คือ สินค้าบางประเภทต้องใช้วัตถุดิบภายในทั้งหมด (Wholly Obtained) ส่วนสินค้าอื่นๆ ต้องมีมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 40% โดยสามารถนำมูลค่าของวัตถุดิบจากทุกประเทศสมาชิกมารวมกันได้ (รายละเอียดกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าอาเซียน-จีน)

นอกจากนี้ อาเซียนและจีนได้จัดทำกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) (รายการสินค้าที่มีPSR )

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้สามารถใช้มาตรการปกป้องเพื่อเป็นการปกป้อง อุตสาหกรรมภายในของแต่ละประเทศจากผลของการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน อาทิ การ ทะลักของสินค้านำเข้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า/อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยให้ ขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าที่ได้รับผลกระทบให้เท่ากับอัตราภาษีทั่วไปที่เก็บจากประเทศ สมาชิก WTO ในช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถใช้มาตรการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ความตกลงการค้า สินค้ามีผลบังคับใช้จนถึง 5 ปี หลังจากวันสิ้นสุดของการยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากรของสินค้า นั้นๆ นอกจากนี้ อาเซียนและจีนได้จัดทำความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท เพื่อ เป็นข้อผูกพันในการดำเนินการ เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการเปิดเสรีอาเซียน - จีน ด้วย (รายละเอียดความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทภาษาอังกฤษ//ภาษาไทย)

การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ

อาเซียนและจีนได้ลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ (ภาษาอังกฤษ//ภาษาไทย)พร้อมข้อผูกพันการเปิดตลาดกลุ่มที่ 1 ได้แล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยความตกลงฯ ครอบคลุมธุรกิจบริการภาคเอกชนทุกสาขา โดยไม่ครอบคลุมการให้บริการและการจัดซื้อจัดจ้างบริการโดยรัฐ สำหรับระดับการเปิดตลาดของแต่ละประเทศ จะระบุอยู่ในตารางข้อผูกพันของแต่ละประเทศ และปรากฎอยู่ในส่วนแนบท้ายความตกลงฯ ทั้งนี้ ไทยเสนอผูกพันเปิดตลาดภายใต้กรอบที่กฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้ คือ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และมีเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายเฉพาะสาขา เช่น ในสาขาวิชาชีพต้องเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด

ข้อผูกพันสาขาการเปิดตลาดกลุ่มแรก

- ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยเสนอผูกพันเปิดตลาดในระดับสูงกว่าที่เปิดตลาดภายใต้ WTO แต่ต่ำกว่าที่เปิดตลาดให้กันเองในอาเซียน โดยกิจกรรมที่ไทยเสนอเปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากข้อผูกพันภายใต้ WTO ครอบคลุมกิจกรรมบริการบางประเภทในสาขาวิชาชีพ การศึกษา บริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางเรือ (รายละเอียดตารางข้อผูกพันของไทย)
 - สำหรับจีนเสนอเปิดตลาดเพิ่มเติมจากข้อผูกพันภายใต้ WTO โดยครอบคลุมกิจกรรมในสาขาบริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการขนส่งสินค้าทางถนน และบริการธุรกิจอื่นๆ  (รายละเอียดตารางข้อผูกพันของจีน)
 

ความตกลงด้านการลงทุน อาเซียน-จีน (ASEAN-China Investment Agreement)

   การเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-จีน ได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 

  ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-จีน จะมีพันธกรณีหลักที่สำคัญคล้ายคลึงกับพันธกรณีต่างๆ ที่มีอยู่ในความตกลงเพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนที่ไทยจัดทำกับต่างประเทศรวมถึงจีน

          ความตกลงฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552             

- สรุปสาระความตกลง

 - AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

- ความตกลงว่าด้วยการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

อาเซียนและจีน รวมทั้งไทย มีกำหนดจะร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน 5 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุน และการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง และความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ศุลกากร การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนาความตกลงให้มีการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRA) การดำเนินการตามแผนงานในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง และการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน  

    

ข้อมูลจีน 

- ตารางการลดภาษีของจีน (Updated March 2010)

รายการสินค้าอ่อนไหว // อ่อนไหวสูงของจีน

 

ข้อมูลอาเซียน

ตารางการลดภาษีของอาเซียน (Updated March 2010)

   - บรูไน

   - กัมพูชา

   - อินโดนีเซีย

   - ลาว

   - มาเลเซีย

   - พม่า

   - ฟิลิปปินส์

   - ไทย

    - เวียดนาม

สรุป Link

- รายละเอียดกรอบความตกลงฯ (ภาษาอังกฤษ// ภาษาไทย)

- พิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน- จีน (ภาษาอังกฤษ/ไทย)

- พิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน- จีน ฉบับที่ 2 (ภาษาอังกฤษ/ไทย)

- แนวทางและระยะเวลาการลดภาษีสินค้า Early Harvest Program

- สินค้าเกษตรพิกัดศุลกากร 07-08ผัก และผลไม้

- รายละเอียดความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้

- รายละเอียดความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-จีน (ภาษาไทย//ภาษาอังกฤษ)

- พิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการค้าสินค้า (รายการสินค้าอ่อนไหวของประเทศสมาชิก)

- ตารางการลดภาษีของไทย (Updated February 2010)

- รายการสินค้าที่ได้รับความยืดหยุ่นของไทยจีน

- รายละเอียดกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าอาเซียน-จีน

- รายการสินค้าที่มีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้าเฉพาะ

- รายละเอียดความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท(ภาษาอังกฤษ//ภาษาไทย) 

- พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีนฉบับที่ 2 Updated August, 2010

 

 

 ข้อมูลอื่นๆ

- กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าแบบ Product Specific Rule

- รูปแบบการลด/เลิกภาษีของสินค้าปกติของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม และจีน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  -  สรุป

  -  ข้อมูลการค้าไทย – จีน

  -  Country Profile

  -  Fact Sheet

   - Fact Book

   - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2553

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

-ASEAN-China Business Portal

   

             

 


Date Posted: 3/10/2551
Date Modified: 15/10/2556
Number of Views:   141320


Return