Search
Main Menu
 รายละเอียด : FTA รายประเทศ

ASEAN-AUS-NZ


ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)

-มีผล 12 มีนาคม 2553

-ไทย ปี 2560 สินค้า 85.82% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว (ปี 2563 สินค้าที่ลดภาษีเป็นศูนย์จะเพิ่มขึ้นเป็น 98.8%)

-ออสเตรเลียสินค้า 96.0 % ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว (สินค้าทุกรายการจะลดภาษีเป็นศูนย์ภายในปี 2563)

-นิวซีแลนด์สินค้า 90.1 % ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว (สินค้าทุกรายการจะลดภาษีเป็นศูนย์ภายในปี 2563)

-การค้าบริการ ไทยผูกพันเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ส่วนเรื่องลงทุนสมาชิกยังไม่มีข้อผูกพันการเปิดเสรีการลงทุน

- ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

การเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN -Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ลงนามในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ตกลงให้เริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้ High-Level Task Force ของอาเซียนได้จัดทำการศึกษา (The Angkor Agenda: Report of the High-Level Task Force on the AFTA-CER Free Trade Area) ซึ่งมีข้อสรุปว่า การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นเป็นไปได้และเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ร่วมหารือกันครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และเห็นชอบให้จัดตั้ง ASEAN-Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee (AANZTNC) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เจรจาจัดทำความตกลง AANZFTA โดยให้รายงานผลการเจรจาต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีเศรษฐกิจใน SEOM-CER Consultations และ AEM-CER Consultations ตามลำดับ

การเจรจาโดย AANZTNC เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2548 และมีการเจรจาต่อเนื่องกันจนสามารถสรุปสาระสำคัญของการเจรจาได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี 5 เดือน และต่อมา อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในความตกลง AANZFTA เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และความตกลงฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยไทยใช้บังคับความตกลงฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

การดำเนินการต่อไป

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมความตกลง AANZFTA (AANZFTA Joint Committee: FJC) และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า (มีคณะอนุกรรมการด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า SPS และ STRACAP) การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขัน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ

สถานะล่าสุด

19-23 พฤษภาคม 2557 นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 6 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ โดยมีการหารือประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง AANZFTA

26 สิงหาคม 2557 อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง AANZFTA ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

ข้อมูลต่าง ๆ

การเปิดตลาด และการใช้ประโยชน์

หนังสือสัญญา

กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง

บทความ การศึกษา เอกสารวิชาการ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และเอกสารเผยแพร่

ข้อมูลการเจรจา

 


Date Posted: 3/10/2551
Date Modified: 20/12/2560
Number of Views:   54309


Return