Search
Main Menu
 รายละเอียด : FTA รายประเทศ

New Zealand


ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP)

วันที่ลงนาม 19 เม.ย. 48

วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 48

ร้อยละของจำนวนรายการสินค้าที่ลดภาษีเป็น 0

นิวซีแลนด์

1 ก.ค. 48 = 79.08%

1 ม.ค. 53 = 88.46%

1 ม.ค. 58 = 100%

ไทย

1 ม.ค. 48 = 54.10%

1 ม.ค. 53 = 89.72%

1 ม.ค. 68 = 100%

?

- มีผล 1 กรกฎาคม 2548 ?

- ไทย ปี 2560 สินค้า 99.40% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว (สินค้าทุกรายการจะลดภาษีเป็นศูนย์ภายในปี 2568)

- บางสินค้ามีมาตรการปกป้องพิเศษจนถึงปี 2563 และในรูปโควตาภาษีจนถึงปี 2568 เช่นเดียวกับ FTA ไทย-ออสเตรเลีย เช่น เนื้อวัว เครื่องในวัว/หมู นมและครีมแบบผง เป็นต้น

- เปิดให้นิวซีแลนด์ลงทุนได้ 100% ในธุรกิจที่รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ?

- นิวซีแลนด์ สินค้าทุกรายการลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว ตั้งแต่ ปี2558

- เปิดให้ลงทุนทุกประเภท ยกเว้น ประมง และหากลงทุนเกิน 50 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ จะต้องขออนุญาตจากนิวซีแลนด์ก่อน

- ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

ไทย และนิวซีแลนด์มีการลงนามความตกลงฯ ในเดือนเมษายน 2548 เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น

ความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ถือเป็นความตกลง FTA ลำดับต้นๆ ของไทยที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2548 โดยปัจจุบันออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ลดภาษีสินค้าทุกรายการให้กับไทยเหลือศูนย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่วนไทยได้ลดภาษีสินค้าเกือบทั้งหมดให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหลือศูนย์แล้วเช่นกัน แต่ยังคงเหลือสินค้าเกษตรบางรายการ ซึ่งรวมถึงสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมที่ไทยยังใช้มาตรการโควตาภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษ เพื่อให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโคนมของไทยมีเวลาในการปรับตัว โดยปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์นมไทยที่เปิดตลาดลดภาษีเหลือศูนย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 คือ นมและครีมข้นไม่หวาน และบัตเตอร์มิลล์ แต่ยังคงเหลือสินค้าที่ไทยจะต้องทยอยเปิดตลาดให้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ สินค้านมผงที่มีไขมันเกิน 1.5% (ไม่ใช้เลี้ยงทารก) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม หางนม (เวย์) เนย ไขมันเนย (AMF)และกลุ่มสินค้าเนยแข็ง จะต้องไม่มีการจำกัดโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์ ในปี 2564 และสินค้านมและครีม เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย ที่จะต้องไม่มีโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์ในปี 2568

 


Date Posted: 3/10/2551
Date Modified: 27/12/2560
Number of Views:   52672


Return